Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

1.1. Spoločnými správcovi Vašich osobných údajov (ďalej len " správcovia ") sú Atletický klub Bojničky, Občianske združenie, so sídlom Bojničky 113, 92055 Bojničky, identifikačné číslo: 34073612(ďalej len " športový oddiel ") a spolok Slovenský atletický zväz, IČO: 36063835, so sídlom Bajkalská 13495/7A, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika, zapísaný v spolkovom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel L, vložka 123 (ďalej len " SAZ ").

1.2. Kontaktné údaje športového oddielu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Bojničky 113, 92055 Bojničky, adresa elektronickej pošty jan.siska@azet.sk telefón +421 905 171 671. kontaktné údaje SAZ sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Bajkalská 7A 831 04 Bratislava, Telefón: +421 2 38 15 55 00 E-mail: office@atletika.sk.

1.3. Správcovia nevymenovali poverenca pre ochranu osobných údajov.

1.4. Vaším kontaktným miestom je športový oddiel.

  1. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Účely spracovania Vašich osobných údajov sú:

2.1.1. evidencia Vášho členstva či iné účasti na športovom oddiele a súvisiace evidencia v rámci SAZ, vrátane vedenia užívateľských účtov v rámci webových portálov SAZ, možnosti Vás kontaktovať, potreby Vašej identifikácie pri vstupe do strážených priestorov SAZ (najmä vyhradených športovísk) a ďalej vrátane evidencie a vyhodnocovanie vašej športovej výkonosti a s tým súvisiacej poskytnutej finančnej podpory, pričom právnym základom tohto spracovania je, že toto spracovanie je nevyhnutný pre plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím tejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "nariadenie "); a

2.1.2. evidencia a zverejňovanie Vašich športových výsledkov (vrátane evidencie účasti na športových súťažiach a vedenie športových štatistík), pričom právnym základom tohto spracovania je, že toto spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcov či tretej osoby v zmysle článku. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; a

2.1.3. marketing, vrátane zasielania obchodných informácií niektorým zo správcov či tretími osobami, pričom právnym základom tohto spracovania je prípadné udelenie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.

2.2. Kategória osobných údajov spracované na jednotlivé účely spracovania sú uvedené v prílohe č. 1.

2.3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

  1. Oprávneného záujmu kontrolóra ALEBO TRETEJ STRANY

3.1. Evidencia a zverejňovanie Vašich športových výsledkov (vrátane evidencie účasti na športových súťažiach a vedenie športových štatistík) je založené na oprávnených záujmoch správcov či tretej strany. Takúto treťou stranou môžu byť najmä usporiadatelia pretekov, štátny alebo medzinárodné športové asociácie a subjekty zaoberajúce sa štatistikou, spravodajstvom alebo publicistikou. Spracovanie osobných údajov týmito subjektmi a správcovia na uvedený účel je potrebné na plnenie predmetu ich činnosti (a je ich oprávneným záujmom). Vaše záujmy na ochrane týchto informácií neprevažujú nad oprávnenými záujmami správcov, tretích strán a verejnosti na vedenie databáz výsledkov športových udalostí, vrátane jednotlivých výkonov a identifikácia účastníkov pretekov a vedenie historických štatistík, a na informovanie verejnosti o priebehu športových zápolení.

  1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Vaše osobné údaje spracúvané na účely evidencie členstvo či iné účasti v športovom oddiele podľa čl. 2.1.1 budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností z Vášho členského vzťahu k športovému oddielu, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2. Vaše osobné údaje spracovávané na účely evidencie a zverejňovania športových výsledkov podľa čl. 2.1.2 budú spracovávané bez konkrétneho časového obmedzenia, najdlhšie však po dobu trvania oprávneného záujmu správcu či tretej osoby podľa čl. 3.

4.3. Vaše osobné údaje spracovávané na účely marketingu podľa čl. 2.1.3 budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností z Vášho členského vzťahu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na tento účel.

  1. ÚLOHA SPOLOČNÝCH SPRÁVCOV A ICH VZŤAHY voči subjektom ÚDAJOV

5.1. Spoločnú správu Vašich osobných údajov vykonávajú správcovi v súlade so zmluvou uzavretou medzi nimi podľa čl. 26 nariadenia. Táto zmluva vymedzuje okrem iného podiely správcov na zodpovednosti za plnenie povinností podľa nariadenia, najmä pokiaľ ide o výkon práv dotknutej osoby, a povinnosti poskytovať informácie uvedené v článku. 13 a čl. 14 nariadenia. Osobné údaje od Vás zhromažďuje športové oddiel a plní za správcu informačnú povinnosť voči Vám podľa čl. 13 nariadenia.

5.2. Bez ohľadu na ustanovenia čl. 5.1 môžete vykonávať svoje práva vyplývajúce z nariadení a vzťahujúce sa k spracovávaným osobným údajom, vrátane práva na náhradu ujmy, u každého zo správcov a voči každému z nich.

  1. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

6.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť tréneri či rozhodca, vrátane osôb, v rámci ktorých tréneri či rozhodca pôsobí, subjekty zaoberajúce sa štatistikou, spravodajstvom alebo publicistikou, prevádzkovateľov ponúkajúcich technické, organizačné alebo štatistické služby pre správcov a ďalej orgány verejnej moci najmä v súvislosti s poskytovanými dotáciami (napríklad Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky) . Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov spracúvaných na účely marketingu podľa čl. 2.1.3 potom budú tiež marketingoví partneri správcov.

6.2. Vaše osobné údaje spracovávané na účely evidencie a zverejňovania športových výsledkov podľa čl. 2.1.2 môžu byť zverejnené.

6.3. Správcovia nemajú v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnú organizáciu, a to s výnimkou odovzdania Európskej atletickej asociácii do Švajčiarska a ďalej s výnimkou odovzdania Vašich osobných údajov spracúvaných na účely marketingu podľa čl. 2.1.3 do Spojených štátov amerických spoločnosti The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC je certifikovanou osobou v rámci štítu EÚ-USA na ochranu súkromia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 vydaného podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom EÚ-USA na ochranu súkromia.

  1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

7.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

7.2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

7.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však nutným požiadavkou pre členstvo v športovom oddielu a pre plnenie cieľov SAZ. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné sa stať členom športového oddielu. Poskytnutie Vašich osobných údajov pre účely marketingu nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k Vášmu členstvu v športovom oddiele či pre plnenie cieľov SAZ.

7.4. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi (a to v prípadoch, keď je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlasu). Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každej správe obchodného oznámení zasielané správcom alebo napísaním správy elektronickou poštou na adresu správcu rado.sloboda@codeway.sk .

7.5. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

PRÍLOHA č. 1 - Kategória osobných údajov spracovaných pre jednotlivé účely

Na účely evidencie Vášho členstva či iné účasti na športovom oddielu podľa čl. 2.1.1 môžu byť spracovávané nasledujúce osobné údaje: akademický titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, miesto narodenia, telefón, e-mailová adresa, e-mailová adresa zákonného zástupca, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, EAN, EAN 2, veľkosť oblečenia, veľkosť obuvi, veľkosť chodidla, výška, hmotnosť, rodné priezvisko, informácie o type členstvo, informácie o registrácii , informácie o oddielu, informácie o platnosti registrácie, informácie o zákaze činnosti, dátum lekárskej prehliadky, informácie o hosťovaní (vrátane histórie), história registrácie a prestupov, fotografie; športové výkony, poradie v závodoch, reakcie na štartovných blokoch, získané body, informácie o osobnom rekorde, informácie o rekordu sezóny,

U trénerov môžu byť ďalej spracovávané nasledujúce osobné údaje: trénerská trieda, platnosť registrácie, dátum školenia, história školenia, špecializácie. U rozhodcov môžu byť ďalej spracovávané nasledujúce osobné údaje: informácie o príslušnosti na krajský atletickému zväzu, platnosť registrácie, rozhodcovská trieda, číslo preukazu, špecializácia, informácie o inštruktorovi. U funkcionárov a organizačno-technických pracovníkov môžu byť ďalej spracovávané nasledujúce osobné údaje: pozície funkcionára a typ jeho funkcie a pozície technicko-organizačného pracovníka.

Na účely evidencie a zverejňovania športových výsledkov podľa čl. 2.1.2 môžu byť spracovávané najmä tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, miesto narodenia, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, výška, hmotnosť, rodné priezvisko, informácie o registrácii , informácie o oddielu, informácie o platnosti registrácie, informácie o zákaze činnosti, informácie o hosťovaní (vrátane histórie), história registrácie a prestupov, fotografie; športové výkony, poradie v závodoch, reakcie na štartovných blokoch, získané body, informácie o osobnom rekorde, informácie o rekordu sezóny, dráha / poradie štartu, hlavné a vedľajšie disciplíny (vrátane histórie), výkony, osobný tréner.

Na účely marketingu podľa čl. 2.1.3 budú spracovávané nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefón, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie, veľkosť oblečenia, veľkosť obuvi


Share this Post: